TyöyhteisöKlinikan juuret ja johtotähdet:

Käytännön kokemukset tuottivat Klinikan

TyöyhteisöKlinikka on seurausta monivuotisesta työskentelystämme organisaatioiden ja esimiesten kehittämisapureina.

Klinikka lähti syntymään, kun asiakasprojekteissamme näimme toistuvasti, miten paljon työpaikoilla tuhrautuu sekä porukoiden että pomojen energiaa, älyä ja tahtoa puoliksi ratkottujen tai kokonaan ratkomatta jääneiden ongelmien kanssa painiskeluun. Joka päivä, ihan turhaan. Turhaan siksi, että suurin osa ongelmista olisi ollut ratkottavissa kunnolla jo paljon aiemmin, jos joukkueilla olisi ollut käytettävissään osaavaa ratkomisapua.

Halusimme luoda ja tuoda tarjolle huipputason ratkomistuen, jonka käyttökynnys olisi matala
ja hyödyntäminen helppoa työyhteisöjen elämän arkipyörteissäkin.

Klinikkamme avustuskonsepti on kehittynyt käytännön asiakastyössä, todellisten ratkomisprosssien väännöissä ja savotoissa, siitä mitä olemme niissä nähneet, ajatelleet, ideoineet, testanneet ja oppineet.

Lisäksi oleellisena taustavaikuttajana ovat olleet käyttäytymistieteellisen pohjakoulutuksemme antamat eväät
- jos opiskelutaustamme olisi toinen, ratkomiskonseptimmekin näyttäisi todennäköisesti toisenlaiselta.

Klinikka on puhumalla ratkomista

Käytäntö on osoittanut, että ongelmat lähtevät ratkeamaan tehokkaimmin, kun koko työyhteisö pääsee yhteisen työpöydän äärelle puhumaan asioista yhdessä tavalla, joka avaa uusia näkökulmia ja saa eri osapuolet ymmärtämään toisiaan paremmin.

Oleellista on, että joukkueen kaikkia jäseniä kuunnellaan yhtä tarkasti ja että kaikille erilaisille huolille, vaikeuksille, valituksille, näkemyksille, ideoille, ehdotuksille, pyrkimyksille, perusteluille ja vastustaville kommenteille on tilaa tulla kuulluksi ja puntaroiduksi kunnolla.

Saattaa kuullostaa mahdottomalta ajatukselta saada kaikki puhumaan, ja työläältä, aikaavievältä työtavalta kuunnella kaikkea. Mutta toisin on: Useimmat Ihmiset haluavat puhua työn tärkeistä asioista, jos olosuhteet ja ilmapiiri vain ovat oikeat. Ja kaikkien tasavertainen kuuntelu itse asiassa tehostaa ratkomista ja auttaa löytämään toimivat ratkaisut nopeammin.

Tärkeitä tekijöitä ovat joustava prosessi, hyvät pelisäännöt ja osaavat vetäjät

Kokemus on muokannut Klinikan ratkomisprosessista suunnitelmallisen, järjestelmällisesti etenevän kokonaisuuden, jonka oleellinen ominaisuus on kuitenkin joustavuus:
Yhteisöllinen työskentelyprosessimme joustaa työyhteisön ja ratkottavan asian mukaan, pystyy reagoimaan ratkomisessa esiinnousevaan ja sallii tarpeelliset sivupolut.

Joustava prosessi on onnistuneen ratkomisen kulmakiviä.

Tärkeiksi onnistumistekijöiksi ovat osoittautuneet myös nämä:
Häiriötön ratkomispaikka ja -aika, käytännönläheinen näkökulma ongelmiin, mutkaton työskentelyilmapiiri jossa jokaisen on helppo hengittää, ja toimivat pelisäännöt joilla varmistetaan, että työskentely pysyy eteenpäinvievänä ja positiivisia seurauksia tuottavana silloinkin kun tunnelma kuumenee ja asiat vaikeutuvat.

Yllälueteltujen asioiden toteuttaminen ja niistä kiinni pitäminen vaativat ratkomistyöskentelyn vetäjiltä vahvaa ammattiosaamista, hyvää tilannetajua, uskallusta luottaa ihmisiin ja taitoa kuljettaa työskentelyä onnistuneesti yhteistyön karikoissa. Siksi ratkomisapurimme ovat ihmisalojen kovan tason ammattilaisia ja kokeneita ajattelupajojen ja hankalien vuorovaikutustilanteiden luotsaajia, joilla käytännön järki pelaa ja jotka eivät ole yhden opetellun kaavan varassa.

Ongelmien ratkominen on tuottavuus- ja hyvinvointiteko

Jos oleellisia työpulmia ei saada ratkottua, niiden kanssa painiskelu sitoo voimavaroja ja turhauttaa kaikkia päivästä päivään. Jolloin alunperin pienelläkin asialla voi ajanmittaan olla huomattavasti itseään suuremmat vaikutukset mm. ilmapiiriin, yhteishenkeen, osallistumiseen, viitsimiseen, jaksamiseen, asioiden sujumiseen ja joukkueen aikaansaannoksiin.

Siksi kannattaa pitää huolta, että tiimit saavat solmunsa selvitettyä onnistuneesti ja ilman pitkiä viiveitä.
Kun toimintaa jatkuvasti haittaavat ongelmat saadaan pois päiväjärjestyksestä, se näkyy tuloksissa nopeammin ja varmemmin kuin mikään muu tuottavuustoimenpide. Ja sivutuotteena paranevat sekä ihmisten vointi että halu pysyä työelämässä.

Ratkomisapurin käyttäminen on tämän päivän ammattitaitoa

Tämän päivän työmaailmassa yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin aiemmin. Mutta samalla yhteistyön jumeja syntyy aiempaa helpommin. Sillä kun tiimeissä on erilaisista kokemus- ja maailmankatsomustaustoista tulevia ihmisiä ja tiimien työt oman pään käyttöä vaativia, näkemyseroista ja työtapaeroista syntyneet ristiriidat alkavat olla arkea. Eikä läheskään kaikkia saa ratkottua pelkästään sillä, että sovitaan, mikä on yhteinen tapa.

Joten yhteistyöongelmien ja näkemysristiriitojen ratkomisosaaminen alkaa olla tuiki tärkeää johtamis- ja yhteistyöosaamista ja työyhteisön kuvioista ulkopuolisen ratkomisapurin hyödyntäminen uuden ajan johtamis- ja työyhteisöammattitaitoa. On korkea aika heittää romukoppaan se vieläkin pintansa pitävä näkemys, että apua tarvitsevat vain avuttomat. Monet haastavat työyhteisöongelmat ovat sen luonteisia, että yritykset ratkoa niitä pelkin omin voimin jäävät helposti tuleksettomaksi, tai pahimmassa tapauksessa jopa pahentavat tilannetta. .

TyöyhteisöKlinikkaan on kiteytynyt tietoa ja taitoa

TyöyhteisöKlinikka on osaamiskeskuksena nuori, mutta sillä on takanaan jo paljon kokemusta.
Ammattilaisjoukkueemme koostuu monet prosessit nähneistä tekijöistä, jotka ovat paneutuneet pintaa syvemmältä työyhteisöjen elämään ja yhteistyön problematiikkaan.
Klinikan joukkuetta vetää Tiina Laupiainen, jolla itsellään on yli 20 vuoden kokemus esimiesten ja työyhteisöjen auttamisesta.

TyöyhteisöKlinkan ratkomiskonsepti on BossMill Oy:n kehittämä ja omistama.

BossMill on vuonna 2011 perustettu kehittämistalo, joka on perusteellisen perehtynyt siihen, miten maailman muuttuminen on muuttanut työntekoa ja työyhteisöjä ja sen myötä myös johtamista ja johtamistyön haasteita. BossMill perustettiin tuottamaan osuvia ja hyödyllisiä tukipalveluja uuden ajan työyhteisöjen ja niiden johtamisen avuksi.


TyöyhteisöKlinikka on mukana Työelämä 2020 -hankkeessa.